Toggle navigation

Giới thiệu phần mềm ADR

Hiện tại hệ thống quản lý báo cáo ADR đang tiến hành 1 cách thủ công và gặp một số khó khăn bất cập:

  • Khó quản lý, do không có thông tin tập trung.
  • Khó nắm bắt tình trạng của các báo cáo ADR.
  • Khó thống kê, phân tích, đánh giá các thông tin liên quan đến báo cáo ADR.

Phần mềm quản lý báo cáo ADR giải quyết được các mục tiêu của bài toán:

  • Quản lý và lưu trữ các báo cáo ADR.
  • Phân loại, xử lý, thẩm định báo cáo ADR.
  • Truy cập, khai thác, tìm kiếm thông tin trong cơ sở dữ liệu báo cáo ADR.
  • Tổng hợp, phân tích, đánh giá các thông tin liên quan đến báo cáo ADR.
  • Thống kê một số tiêu chí đặt ra.
  • Có khả năng xuất và nhập file báo cáo ADR.
  • Có khả năng tích hợp trong mạng nội bộ hoặc website.

Đăng nhập