Báo cáo phản ứng có hại của thuốc
Trung tâm cam kết đảm bảo tính bảo mật của mọi thông tin trong báo cáo này
[ Log On ]
  Giới thiệu hệ thống ADR Thông báo
Nhằm đảm bảo tính thống nhất từ các nguồn dữ liệu, Trung tâm DI&ADR Quốc gia ngừng tiếp nhận báo cáo từ trang web baocaoadr.vn từ tháng 02-2022. Kính đề nghị quý đồng nghiệp thực hiện báo cáo ADR qua các hình thức khác, xem chi tiết hướng dẫn tại :http://canhgiacduoc.org.vn/CanhGiacDuoc/ADROnline.aspx
Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm DI & ADR Quốc gia http://canhgiacduoc.org.vn/Home.aspx